Uusi jätevesilainsäädäntö tuo muutoksia haja-asutusalueiden jätevesisääntelyyn

Joukuussa 2016 hyväksytty Ympäristönsuojelulaki (19/2017) tuo lievennyksiä voimassa olevaan 209/2011 jätevesiasetukseen. Uuteen ympäristönsuojelulakiin on siirretty aiemmin asetuksessa olleita säännöksiä ja nyt uudistettavalla jätevesiasetuksella tarkennetaan vain joitain ympäristösuojelulain säädöksiä.  Uusi ympäristönsuojelulaki (19/2017) tulee voimaan 3.4.2017. Nyt uudistettavassa olevassa jätevesiasetuksessa jätevesijärjestelmän mitoitukseen ei anneta yksityiskohtaisia määräyksiä vaan asetus antaa jätevesisuunnittelijalle suuremmat valtuudet järjestelmän valintaan.  
 
Ympäristösuojelulain määräaika koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä. Siirtymäaikaa näillä kiinteistöillä on uudistaa jätevesijärjestelmää 31.10.2019 saakka. Näillä kiinteistöllä on voimassa ympäristösuojelulaissa määritellyt perustason puhdistusvaatimukset. Kunta voi omilla ympäristönsuojelumääräyksillä vaatia tiukempia määräyksiä, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi. 
 
Ne kiinteistöt, jotka eivät sijaitse ranta-alueilla ja pohjavesialueilla, on vapautettu siirtymäajan aikana tehtävästä jätevesiremontista. 
 
Jätevesijärjestelmä on kunnostettava näissä kiinteistössä vain korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Tällaisia ovat muun muassa vesivessan rakentaminen, talousjätevesijärjestelmän uusiminen tai muu rakennuslupaa vaativa korjaus- tai muutostyö. 
 
Pohjavesialueella tai max. 100 m rannasta olevia omakotitaloja ja vapaa-ajan asuntoja on noin 100 000. Eli näitä kiinteistöjä koskee em. 31.10.2019 takaraja. Uudisrakennuksilla jätevesien käsittely on ratkaistava jo rakennusluvan yhteydessä ja jätevesien käsittelyjärjestelmän on oltava heti käytössä, kun rakennus otetaan käyttöön.
 

Poikkeamisperusteet

Uudessa laissa säilyy ennallaan poikkeamisperusteena ns. ikävapautus. Vapautuksen voi saada myös sosiaalisin perustein tai kiinteistön aiheuttava kuormitus ympäristöön on huomattavan vähäistä. Kunnan viranomainen voi hakemuksesta myöntää nämä vapautukset. Lupa myönnetään enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan ja se raukeaa, mikäli kiinteistön jätevesikuormitus kasvaa tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu.
 

Jätevesien puhdistusvaatimuksiin ei muutoksia

Laki edellyttää jätevesien puhdistukselta sellaista tehoa, ettei jätevesistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätevesien käsittelyjärjestelmissä on käytettävä tunnettuja ja testattuja menetelmiä. Puhdistusvaatimuksiin ei uudessa laissa tullut muutoksia.
 
Perustason puhdistusvaatimuksen mukaan orgaanisen aineen aiheuttaman kuormituksen on vähennyttävä 80 prosenttia, kokonaisfosforin kuormituksen vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen kuormituksen vähintään 30 prosenttia verrattuna käsittelemättömään jäteveteen. Kunnalla voi olla tiukempia vaatimuksia ympäristönsuojelumääräyksissä, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi.
 
Noin miljoona suomalaista asuu alueella, jossa kiinteistöjä ei ole liitetty viemäriverkkoon. Jos näillä haja-asutusalueilla jätevesiä käsitellään puutteellisesti, se vaarantaa pohjavesien laadun, huonontaa vesistöjen laatua sekä rehevöittää rantoja. Lisäksi aiheutuu haju- ja ympäristöhaittoja.
Vanhojen järjestelmien korjaamiseen on mahdollista saada tukea, ja eri tukimuodoista voi tiedustella vesihuollon viranomaisilta.
 
Jätevesien käsittelyjärjestelmän oikeanlainen käyttö ja huolto varmistavat järjestelmän toiminnan siten, että se täyttää lain puhdistusvelvoitteen ja auttaa pitämään luonnon puhtaana.